வியாழன், 4 ஜூன், 2009

தமிழ் எங்கள் தமிழ்! (4)

படிக்கா தகலின் பயன்மிகக் குன்றி
விடியா மொழியாய் விடும்!

விடுக அயன்மை; விருப்ப மொழியாய்த்
தொடுக தமிழ்க்குச்செய் தொண்டு!

தொண்டென்ப வேறில்லை தொல்நூல்கள் பாராட்டும்
பண்டு கலைகள் படி!

பிடியாய் முனையைப் பிடிப்பரோ? வாளின்
பிடியாந் தமிழைப் பிடி!

பிடியொன்று மானள்ளும் பெற்றிபோல் நாடிப்
படிதமிழைக் கண்ட படி!

படியார் பயன்படார் பைந்தமிழை ஊன்றிப்
படியார் இனத்துட் பதர்!

பதர்மொழி கற்கப் பறப்பார் மனதைப்
புதராக்கித் தூர்ப்பார் புழு!

புழுவென்றால் பொங்குவர் பூந்தமிழைக் கற்க
எழுகென்றால் ஏற்கார் இழுக்கு!

இழுப்பாய் தமிழ்த்தேரை இந்நிலம் வாழ்த்து
மிழற்றிக் கவிபாடு மே!

மேடுபோய் முட்டி மிகமிரண்டுப் பின்வாங்கும்
மாடுபோல் ஆகாய் மதி!


அகரம் அமுதா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக