சனி, 6 ஜூலை, 2013

படப்பா! 61நடந்து சென்றாய்
நீ
"வீதி நிறைந்த காட்சி"

அரங்கு நிறைந்த காட்சி
என்பார்களே
அப்படி