ஞாயிறு, 16 அக்டோபர், 2011

தேசிய சாலை!

கன்னிநான் தேசியச்சால
கார்கள்பல ஓடுஞ்சால
உங்கிட்டக் காரிருந்தா
கலந்துகோ ரேஸுல
(கன்னிநான்)
நேர்சால எந்தன் மூக்கு
உதடுகள் ஸ்பீடு பிரேக்கு
ஒழுங்காக ஓட்டுனீண்ணா
உடையாது உந்தன் மூக்கு
கன்னங்கள் வழுக்குச்சால
கண்களில் சந்திக்கும்
சரிவேகம் போகும்காரே
சிக்னலில் முந்திக்கும்
(கன்னிநான்)
மேம்பால மார்புங்க
மெதுவாக ஏறுங்க
சரிவுல சருக்கிடாமே
சமத்தாக ஓட்டுங்க
கைநெடுஞ் சாலைங்க
கருத்தாகப் போய்வாங்க
வெளியேற விரல்கள்பத்தும்
வெளியேற்ற சாலைங்க
(கன்னிநான்)
விரைவுச் சாலதோள்கள்
விருப்பம்போல் ஓட்டலாம்
விடிகிற வரைக்குமங்கே
வெற்றிக்கொடி நாட்டலாம்
தொப்பூழே ரௌண்டானா
அதில்பலர் கவுந்தானாம்
மப்பிலே காரஓட்டி
மல்லாந்து கிடந்தானாம்
(கன்னிநான்)
இடையோட இருபுறமும்
இருக்குது வளைவுங்க
அதிவேகம் போகுங்கார்கள்
அதில்நிலை குளையுங்க
கால்களே ஒருவழிச்சால
தொடைரெண்டும் இருவழிச்சால
அங்கேயோர் ‘யு டர்ண்’போட்டா
அங்குண்டு அழகியசோல
(கன்னிநான்)
மேடுண்டு பள்ளமுண்டு
வளைவுண்டு நெலிவுமுண்டு
விதவித மானகார்கள்
விரைந்திட இடமும்உண்டு
விதியில்லாச் சாலநான்
விளயாட வாரலாம்
பையிலே பணமிருந்தா
பலரௌவுண்டு போகலாம்!
(கன்னிநான்)

திங்கள், 10 அக்டோபர், 2011

மாமன் வந்தான்!

ஆண்:- ஏற்றிய நெய்விளக் கெரிகிற வேளையில்
 காமன் வந்தான் –என்னைக்
 காண வந்தான்
பெண்:- வந்த
 காமனும் கைத்திறன் காட்டிய வேளையில்
 மாமன் வந்தான் –நடு
 சாமம் வந்தான்

ஆண்:- விடச்சொல்லிக் கேட்குது சின்னஇடை –வந்து
       தொடச்சொல்லித் தூண்டுது அன்னநடை
பெண்:- தடைசொல்லப் பார்க்குது நெஞ்சுக்குழி –முத்தம்
       இடச்சொல்லிக் கேட்குது கன்னக்குழி
(ஏற்றிய…)
பெண்:- உன்னிடம் தந்தது ஓரளவு –இன்னும்
       உள்ளது என்னிடம் ஊரளவு
ஆண்:- அத்தனை யும்எனக் குரிமையடி –மெல்ல
       அள்ளிட நாணுது இளையகொடி
(ஏற்றிய…)

வியாழன், 6 அக்டோபர், 2011

மனுசன நெனச்சே சிரிக்குறேன்

மனுசன நெனச்சே சிரிக்குறேன் –அவன்
மனசுல உள்ளத கணிக்குறேன்!

நீதி நேர்மய நெனக்கல –சரி
பாதி பொண்ணுண்ணு மதிக்கல
கருத்துல தெளிவில்ல கண்மண் தெரியல
கால்போற போக்கு சரியில்ல –உடல்
ஆட்டங் கண்டா அப்போது தான்டா
ஆண்டவன் இருப்பது தெரியுது –அவன்
அருள்மனம் வேண்டி உருகுது! -இந்த
(மனுசன)
எளமத் திமிருல திரியுறான் –அவன்
எளச்சவன் கெடச்சா எகுறுறான்
தலகீழ நிக்குறான் தாண்டவ மாடுறான்
தானென்னு மகத்தையில் தருக்குறான் –இத
எடுத்துச் சொன்னா எதிரில் நிண்ணா
எதிர்த்தவன் ஆவிய பிடுங்குறான் –எமன்
எதிரே வந்தா நடுங்குறான்! -இந்த
(மனுசன)