ஞாயிறு, 25 ஆகஸ்ட், 2013

உயிரச்சு போயிற் றுடைந்து!

நடைபோட்டாள் நங்கை நடனமிடுங் கண்ணால்
எடைபோட்டாள் என்னை எடுத்து!

கண்தான் கருவி; பருவம் களமாம்;அப்
பெண்செயும்போர்க் கீடோ பிற!

மோதல் முகவரி; முன்நின் றவளனுப்பும்
காதல் கடுதாசி கண்!

விழிமுதலாய் வைத்து விரித்தாள் கடையை;
மொழியிழந்தேன் காதல் முதிர்ந்து!

விழுத்தினாள் வீழ்ந்தேன் விழிதனில்; காதல்
அழுத்தினால் என்னாம் அகம்?

மயிற்பீலி காதல்; சுமந்தேன் சுமந்தேன்
உயிரச்சு போயிற் றுடைந்து!

கண்ணீரில் மூழ்கியென் கண்சாகும்; தன்காதல்
பெண்நெஞ்சின் உள்மறைக்கும் போது!

வற்றாக் கடலாய் வளரும் விழியிரண்டில்
ஒற்றைப் படகுன் உரு!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக