ஞாயிறு, 16 அக்டோபர், 2011

தேசிய சாலை!

கன்னிநான் தேசியச்சால
கார்கள்பல ஓடுஞ்சால
உங்கிட்டக் காரிருந்தா
கலந்துகோ ரேஸுல
(கன்னிநான்)
நேர்சால எந்தன் மூக்கு
உதடுகள் ஸ்பீடு பிரேக்கு
ஒழுங்காக ஓட்டுனீண்ணா
உடையாது உந்தன் மூக்கு
கன்னங்கள் வழுக்குச்சால
கண்களில் சந்திக்கும்
சரிவேகம் போகும்காரே
சிக்னலில் முந்திக்கும்
(கன்னிநான்)
மேம்பால மார்புங்க
மெதுவாக ஏறுங்க
சரிவுல சருக்கிடாமே
சமத்தாக ஓட்டுங்க
கைநெடுஞ் சாலைங்க
கருத்தாகப் போய்வாங்க
வெளியேற விரல்கள்பத்தும்
வெளியேற்ற சாலைங்க
(கன்னிநான்)
விரைவுச் சாலதோள்கள்
விருப்பம்போல் ஓட்டலாம்
விடிகிற வரைக்குமங்கே
வெற்றிக்கொடி நாட்டலாம்
தொப்பூழே ரௌண்டானா
அதில்பலர் கவுந்தானாம்
மப்பிலே காரஓட்டி
மல்லாந்து கிடந்தானாம்
(கன்னிநான்)
இடையோட இருபுறமும்
இருக்குது வளைவுங்க
அதிவேகம் போகுங்கார்கள்
அதில்நிலை குளையுங்க
கால்களே ஒருவழிச்சால
தொடைரெண்டும் இருவழிச்சால
அங்கேயோர் ‘யு டர்ண்’போட்டா
அங்குண்டு அழகியசோல
(கன்னிநான்)
மேடுண்டு பள்ளமுண்டு
வளைவுண்டு நெலிவுமுண்டு
விதவித மானகார்கள்
விரைந்திட இடமும்உண்டு
விதியில்லாச் சாலநான்
விளயாட வாரலாம்
பையிலே பணமிருந்தா
பலரௌவுண்டு போகலாம்!
(கன்னிநான்)

2 கருத்துகள்: