வியாழன், 1 ஜனவரி, 2009

கல்!

குழவியில்கல்; கோள இளமையில்கல்; கோலூன்
கிழமையில்கல்; நூல்பல தேர்ந்து -முழுவதும்
கல்;ஆர்த் திராப்பகல் காணா தியன்றுகல்;
கல்லாதான் காயமோர் கல்!


அகரம்.அமுதா!

2 கருத்துகள்: