ஞாயிறு, 13 ஏப்ரல், 2008

மறுநடவு!

அப்பன் குறும்பாலே
அன்னையினுள் முதல்நடவு!
தொப்பூழ் கொடியவிழத்
தொட்டிலிலே மறுநடவு!

பிள்ளையினுள் வெள்ளைமனம்
பேரிறைவன் முதல்நடவு!
கள்ளகுணம் ஆசைமனம்
காலத்தின் மறுநடவு!


பள்ளியிலே பாடங்கள்
பாலகனில் முதல்நடவு!
பள்ளியறைப் பாடங்கள்
பருவத்தின் மறுநடவு!

எண்ணத்தை நெஞ்சுள்ளே
எழுதுதல் முதல்நடவு!
கண்ணுறங்கும் வேளைவரும்
கனவுகள் மறுநடவு!

உற்றுணர்ந்த யாவையுமே
உள்ளத்தில் முதல்நடவு!
கற்பனையில் கண்டெடுக்கக்
காகிதத்தில் மறுநடவு!


எழுத்துக் கல்வியினால்
இமைதிறத்தல் முதல்நடவு!
பழுத்த அனுபவத்தால்
பார்வைபெறல் மறுநடவு!

வயதில் செய்கின்ற
வன்முறைகள் முதல்நடவு!
வயதான பின்னாலே
வளைந்துக்கொடல் மறுநடவு!

பல்லில்லாச் சேய்பேசும்
பாகுமொழி முதல்நடவு!
பல்லிழந்த கிழம்கூறும்
பாழ்மொழிகள் மறுநடவு!

பிள்ளையிலே தாய்க்கரத்தை
பிடித்துலவல் முதல்நடவு!
தள்ளாடும் முதுமையிலே
தடியூணல் மறுநடவு!

கருவறையில் முதல்நடவு!
கண்ணறையில் கையறையில்
இருப்பதெல்லாம் மறுநடவு!
இறப்(பு)அது அறுநடவு!

அகரம்.அமுதா

2 கருத்துகள்: